UEFA Champions League-John You Ting Morita Jian Gong Bayern 2-0 Line Judi Bol

UEFA Champions League-Juba Mo Ting Motin Jiangong Bayern 2-0 dòng [Judi Bola Tangkas]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 10 tháng 12TeamContinue ở vòng thứ sáu, ở Munich